Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

6283 8d75 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaexistential existential
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaexistential existential
8557 e0a1
Reposted frombrnnon brnnon viano-longer-kore no-longer-kore
believe this log
Reposted fromcube cube viano-longer-kore no-longer-kore
6495 e680 500
Reposted fromzciach zciach viano-longer-kore no-longer-kore
8674 c934 500

70rgasm:

Salvador Dali and Gala, NY, 1947

8131 45ed
Reposted fromerial erial viano-longer-kore no-longer-kore
5793 4416 500
Nie będę Cię szukał, bo mam Cię w sobie, krążysz w moich żyłach, jesteś tchnieniem mej duszy, jesteś prądem mych pragnień, jesteś czarem mych snów, jesteś Mną.
— S. Przybyszewski, "Androgyne"
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaPoranny Poranny
7399 8adf 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPoranny Poranny
2176 bce0 500
8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack
8660 13de

myfavoritepeterotoole:

Peter O'Toole and a cat
1962

Reposted fromLittleJack LittleJack
7896 0e6e 500
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace via0 0
Reposted fromseleneskin seleneskin viakrzysk krzysk
Reposted byPorannypragne-ataraksjipuciatapampamhysterierawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl