Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

9649 9ecf 500

climbthestacks:

Marjane Satrapi, Persepolis

Reposted fromturn20 turn20 viaikari ikari
2382 94fa 500

deephouse-acidbass:

ʜᴀᴘᴘʏ ᴏᴄᴛᴏʙᴇʀ 🕸🕷🍂🥀

Reposted fromdiner diner viaikari ikari
W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła".
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted from1923 1923 viaslowostwor slowostwor
2590 b366 500
Reposted fromverronique verronique viaslowostwor slowostwor

October 07 2017

Lawrence opisał nowy mesjanizm albo demokratyczny wkład amerykańskiej literatury: przeciwstawił europejskiej moralności zbawienia i miłosierdzia moralność życia, w którym dusza zostaje zaspokojona tylko wtedy, gdy wyrusza w drogę, bez żadnego celu, otwarta na wszystkie relacje, nie próbując zbawić innych dusz, odwracając się od tych, które wydają zbyt autorytarne lub jękliwe odgłosy, tworząc z równymi sobie nietrwałe i nieśmiałe akordy, z wolnością jako jedyną towarzyszką - dusza zawsze gotowa do ucieczki, by wyjść naprzeciw swemu powołaniu.
— G. Deleuze, "Bartleby albo formuła", tłum. G. Jankowicz [w:] H. Melville, "Kopista Bartleby. Historia z Wall Street"

janothar:

just-shower-thoughts:

Next time a conspiracy theorist tries to tell you ‘what really happened’, present a more outlandish theory and accuse them of covering up the truth.

Conspiracy Theorist: “The moon landing was faked!”

Me: “Pfft, you believe in the moon?”

7491 e85e 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamaardhund maardhund
8217 a782
Reposted frombrumous brumous viaikari ikari
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari
6804 008a 500

Shadows, John Cassavetes, 1959

9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

October 06 2017

9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

7471 26a1 500

anxietyproblem:

This blog is Dedicated to anyone suffering from Anxiety! Please Follow Us if You Can Relate: @anxietyproblem

Reposted fromstarwhisps starwhisps viaPoranny Poranny

October 05 2017

0137 70ed 500

eredion:

This. This is what I want to experience one day before I die.

October 04 2017

My God, my God, whose performance am I watching? How many people am I? Who am I? What is this space between myself and myself?
Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet (via echymosis)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaAJK AJK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl