Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy

każdy człowiek jest sędzią własnych cnót ale niechże nikt nie daje recepty na szczęście drugiemu człowiekowi

— William Faulkner "Wściekłość i wrzask"; przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowska
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987
Strach Iwanowa miał charakter literacki, to znaczy jego strach był tym strachem, jakiego doświadcza większość obywateli, którzy nagle pewnego (czy też niepewnego) dnia postanawiają przekształcić uprawianie literatury, a przede wszystkim fikcji, w integralną część swego życia. Strach przed tym, że mogą być kiepscy. A również strach przed brakiem uznania. Ale przede wszystkim strach przed tym, że mogą być kiepscy. Strach przed tym, że ich trud i zapał pójdą w zapomnienie. Strach przed postawieniem kroku, który nie zostawia śladu. Strach przed elementami przypadku i natury zacierającymi zbyt płytkie ślady. Strach przed kolacją w pojedynkę i przed tym, że nikt nie zauważy ich obecności. Strach przed niedocenieniem. Strach przed porażką i ośmieszeniem się. Ale przede wszystkim strach przed tym, że jest się kiepskim. Strach przed znalezieniem się, nieodwracalnie i na zawsze, w piekle kiepskich pisarzy. 
— Roberto Bolaño "2666"; przeł. K. Okrasko, J.W. Rajter
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

June 18 2017

Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagogullo77 gogullo77
4060 c241 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszszsz szszsz
2515 2158 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund

June 17 2017

3715 d89e 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted fromwildroses-peonies wildroses-peonies viaNajada Najada
1385 290d 500

June 16 2017

1924 d08a 500
Reposted fromspace-grunge space-grunge viaAng3ll Ang3ll
0663 8d55 500
Władysław Podkowiński - Marsz żałobny Chopina, 1894

ostatni, niedokończony obraz jego
Reposted fromSapereAude SapereAude viaPoranny Poranny
7415 baf2 500
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

6060 91a2 500
We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viastonerr stonerr
7525 0122 500

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakojot pannakojot

June 15 2017

4693 c03e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl