Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaikari ikari
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaikari ikari
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNajada Najada
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viaikari ikari
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaikari ikari
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
7040 2fb9 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaikari ikari
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viaikari ikari
Reposted fromMoonTide MoonTide viaelloko elloko
8332 33b3 500
Reposted fromatemplarteaparty atemplarteaparty viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaarumhc arumhc
3488 efe3
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaarumhc arumhc
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagogullo77 gogullo77
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl