Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

1407 9759 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazmora zmora
4222 f6eb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazmora zmora
1582 a91b
Reposted fromproof proof viazmora zmora
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazmora zmora
5664 c885
Reposted fromspring-flow spring-flow viazmora zmora
Reposted frommayamar mayamar viaikari ikari
3659 30b4
Reposted fromqb qb viaikari ikari
3986 3f0f 500
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viamaardhund maardhund
0466 47ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoeurina coeurina
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
1394 0b15
Reposted fromtwice twice viacoeurina coeurina
3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viastonerr stonerr

każdy człowiek jest sędzią własnych cnót ale niechże nikt nie daje recepty na szczęście drugiemu człowiekowi

— William Faulkner "Wściekłość i wrzask"; przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowska
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987
Strach Iwanowa miał charakter literacki, to znaczy jego strach był tym strachem, jakiego doświadcza większość obywateli, którzy nagle pewnego (czy też niepewnego) dnia postanawiają przekształcić uprawianie literatury, a przede wszystkim fikcji, w integralną część swego życia. Strach przed tym, że mogą być kiepscy. A również strach przed brakiem uznania. Ale przede wszystkim strach przed tym, że mogą być kiepscy. Strach przed tym, że ich trud i zapał pójdą w zapomnienie. Strach przed postawieniem kroku, który nie zostawia śladu. Strach przed elementami przypadku i natury zacierającymi zbyt płytkie ślady. Strach przed kolacją w pojedynkę i przed tym, że nikt nie zauważy ich obecności. Strach przed niedocenieniem. Strach przed porażką i ośmieszeniem się. Ale przede wszystkim strach przed tym, że jest się kiepskim. Strach przed znalezieniem się, nieodwracalnie i na zawsze, w piekle kiepskich pisarzy. 
— Roberto Bolaño "2666"; przeł. K. Okrasko, J.W. Rajter
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

June 18 2017

6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viastonerr stonerr
6017 6fe7
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
3344 ae32
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl