Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaunmadebeds unmadebeds
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viastonerr stonerr

May 17 2017

5717 0417
Reposted fromNajada Najada
8892 6dc5 500
Reposted from3ch0 3ch0 viawypierdalac wypierdalac
0030 4334 500

karl-shakur:

8.9.1 ▪️ Karl-Shakur  ▪️ Instagram 
Yosemite National Park

Reposted fromweightless weightless viacoeurina coeurina


On the Seashore George Elgar Hicks - 1879

twelvemonkeyswere:

those people saying this new anne is too ‘dark’ and ‘grim’ are fucking missing the point. anne is a trauma survivor, but she’s also a clever, imaginative girl that strives to be better and grow. she never loses her optimism, she never, never stops seeing the beauty in the world and the people that surrounds her. she never loses her softness, she learns and she grows but she still keeps that tenderness. in spite of it all, in spite of her past. so go eat some honey and rethink why you consider the admission of trauma ‘too dark’ for a person so sweet and so kind. 

9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viaMagnolia11 Magnolia11
7634 d317 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viastonerr stonerr

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
9567 aa8c 500

the-mamishka:

kholly12:

callmebliss:

lizawithazed:

viralthings:

By George, this picture is on point.

…. goddammit, that’s a *pun*

WHAT THE HELL

Brilliant

May 16 2017

4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

May 15 2017

1575 468e 500
Reposted frombisia bisia viastonerr stonerr
The best portion of your life will be the small, nameless moments you spend smiling with someone who matters to you.
Anonymous 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaioiooo ioiooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl