Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

6265 4cc7
Reposted fromSSivySS SSivySS viaSkydelan Skydelan
3550 3329 500
Ice Skating in Central Park at the Wollman Rink. Photo by Bruno Barbey.
Reposted fromBeatrix Beatrix viaSkydelan Skydelan
Reposted frombluuu bluuu vianargle nargle
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viaNoirBlanc NoirBlanc

February 15 2019

1081 414e 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
what matters most is
how well you
walk through the
fire.
Charles Bukowski, “How Is Your Heart?” (via calidae)
Reposted fromtonightless tonightless viaSkydelan Skydelan
3618 710f 500
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viabluejane bluejane
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viaSkydelan Skydelan
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus viaguerriera guerriera
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viaKapelusznica Kapelusznica
Wciąż wykrzykujesz moje imię, które nie należy ani do ust, ani do oczu, tylko do wspomnienia.
— Zbigniew Herbert

February 14 2019

Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viabadblood badblood
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viajestemdeszczem jestemdeszczem

February 11 2019

Fido tibi, sed non credo

  • Ufam ci,  ale nie wierzę
Reposted fromspokodama spokodama viairmelin irmelin
6657 55eb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
5125 eb88
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl