Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Reposted fromYYY YYY viaPoranny Poranny
7159 337b
Jean-Luc Godard?
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaPoranny Poranny
An institute for fine art and design in Holland, The Jan van Eyck Academie, has come up with an experimental edition of Ray Bradbury’s Fahrenheit 451, which requires you to nearly burn the book to read it.
The pages of the book are completely black till you bring heat close to the paper. The sooty layer then disappears revealing the printed text underneath.
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
3002 442c

annaxmalina:

{2017} unfinished dream of a scream
(found footage: miguel zacarías, {1945} flor de durazno, laser prints, acrylics; from: spectrology)

Reposted fromkimik kimik vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
4785 7cdc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viastonerr stonerr
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viaikari ikari
1255 495a
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaioiooo ioiooo
6360 4b06 500
Reposted fromlordfish lordfish viaPoranny Poranny
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

6085 fd6c

October 19 2017

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey via21gramow 21gramow
5423 7f6e 500
Reposted fromneon neon viastonerr stonerr
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

9620 bda8 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
7088 d5da
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacoeurina coeurina
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viahalucine halucine
8743 0ca7
Reposted fromtwice twice viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl