Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

16:31
Reposted fromszszsz szszsz viairmelin irmelin
16:30
09:57
Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie – nie zrobi zawodu; przyjdzie – zrobi niespodziankę.
— Bolesław Prus
09:55
09:28
00:03
4308 f628 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom

June 15 2019

23:55
5151 83f1 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting
23:49
2378 1b8a 500
Reposted frommiki-rie miki-rie viamyszkaminnie myszkaminnie
23:39
19:08
9486 8c27 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabelatrix belatrix
19:04
5179 edc5 500
Do odważnych swat należy. Czy jakoś tak.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:00
1588 5ef3
19:00
9336 eace 500
16:41
4898 deb0 500
16:37
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
16:34
16:33
7899 e57f
Reposted fromtowo85 towo85 viaoxygenium oxygenium
16:32
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
16:30
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeasorela peasorela

June 14 2019

23:22
9901 f3d5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl