Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

8907 9a2b 500
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
This quiet my mind, thank You.
6836 056b
Reposted frompauliecho pauliecho via4777727772 4777727772
1270 76b8 500
Pink Floyd
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 via4777727772 4777727772
6237 7a3d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaardhund maardhund

September 22 2018

8560 86a1

historicaljewelry:

A Georgia era, early 19th century, ‘Dearest’ ring, the first letter of each stone represents a letter in the word ‘dearest’

Diamond -D
Emerald - E
Amethyst - A
Ruby - R
Emerald - E
Sapphire - S
Topaz - T

Reposted fromkilljill killjill viabruja bruja
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaTheEvexe TheEvexe
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viahidingtonight hidingtonight
7786 3143 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Reposted frombluuu bluuu viakikka kikka
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
6107 5b15
Reposted frommyname myname viabluejane bluejane
1587 5112
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
4177 4f31
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagwiazdeczka gwiazdeczka
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viamaardhund maardhund
0034 d443

Galileo’s sketches from Sidereus Nuncius (1610), the first published scientific work based on observations made through a telescope

Reposted fromerial erial viamaardhund maardhund
7096 12ea 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl