Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viazmora zmora
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viazmora zmora
6950 bf34
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaPoranny Poranny
8361 680e
Reposted fromredux redux viaPoranny Poranny
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
7867 076a
Reposted fromPoranny Poranny
6362 7b9f

iiloatheyouu:

couldn’t agree more

☾the art of dying☽

0091 e7f5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0429 2958 500
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
5991 bd7e
Menschenfängerkonstruktion für Autos aus den 1930er
3063 6489
Reposted fromhajskul hajskul viaikari ikari
7624 e2be
Reposted fromdavid-tennant david-tennant viaikari ikari
3466 63f9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaikari ikari

June 25 2017

4948 fe78
5165 3c2d 500
Reposted fromprivacea privacea viaikari ikari
2868 d988
Reposted fromjottos jottos viaikari ikari
1780 ac08 500
Reposted fromochgod ochgod viastonerr stonerr
3367 adf8
Reposted fromshitsuri shitsuri viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl